Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

FARM ME, bao gồm dự án tổng thể, token, trang web, hợp đồng thông minh và bất kỳ ứng dụng nào như được trình bày trong tài liệu này không phải là dịch vụ tài chính hoặc thanh toán được cấp phép hoặc được miễn trừ dưới bất kỳ hình thức nào và ở bất kỳ khu vực tài phán nào. Bất kỳ thuật ngữ nào được sử dụng trong Whitepaper này, trên Trang web hoặc trong ứng dụng chỉ nhằm mục đích tham khảo cơ bản, không có bất kỳ ý nghĩa pháp lý nào trong môi trường tài chính hoặc được quản lý. Farm ME là một dự án phi tập trung và do cộng đồng điều hành và không có chủ sở hữu, cổ đông, người quảng bá, nhà tiếp thị, người quản lý, giám đốc hoặc các nhân vật hoặc tổ chức khác thực hiện bất kỳ hình thức quản trị nào.

Các hợp đồng thông minh của FARM ME là mã nguồn mở, được kiểm tra bảo mật và không thể sửa đổi theo bất kỳ cách nào. $FAME hoàn toàn là một token một tiện ích ở tất cả các khu vực pháp lý và không phải và không thể được coi là một token “bảo mật”.

FARM ME không phải là tiền điện tử hay tiền fiat, hoặc một tài sản được hỗ trợ bởi stablecoin, cho dù phạm vi toàn cầu hay giới hạn khu vực. Bản thân Whitepaper này không phải là một hợp đồng hoặc một thỏa thuận hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không phải là một lời mời, lời xúi giục hay khuyến khích đầu tư vào FARM ME hay mua và sử dụng các token của FARM ME theo bất kỳ kỳ vọng đầu tư nào.

Tất cả người chơi của FARM ME đều phải đảm bảo rằng họ đã nhận được tư vấn kỹ thuật, hành chính, quy định và pháp lý thích hợp trước khi truy cập hoặc đọc Whitepaper này hoặc Trang web của FARM ME. Người dùng theo đây thừa nhận và chấp nhận rằng có rủi ro cao cố hữu trong việc truy cập, có được hoặc sử dụng bất kỳ loại Blockchain hoặc hệ thống tiền điện tử nào, token, platform, phần mềm hoặc interface, bao gồm FARM ME, đồng thời từ chối khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào chống lại các thành viên nào trong cộng đồng liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với danh tiếng, vì bất kỳ thiệt hại nào phải chịu, bao gồm cả tổn thất toàn bộ.

Last updated