Vũ khí

Vũ khí của Farm Me trang bị cho mỗi Anh hùng rất đa dạng, nhằm đưa đến trải nghiệm chiến đấu tốt hơn (cho cả cận chiến và đánh xa). Mỗi vũ khí ngẫu nhiên có thể cung cấp 0-2 kỹ năng bị động

Last updated