Free to Play

Các trò chơi NFT đang đưa khái niệm “Play to Earn” hướng tới một cấp độ hoàn toàn mới; tuy nhiên, người chơi không thực sự sở hữu những vật phẩm này như một số tài sản cần thiết để tham gia FARM ME. Giờ đây, bạn có thể chơi để kiếm NFT và các vật phẩm trong trò chơi có giá trị chuyển nhượng bên ngoài trò chơi thông qua NFT Marketplace Rental cho phép người chơi tự do trao đổi / thuê NFT để bắt đầu trò chơi dựa trên việc chia sẻ lợi ích tương ứng.

  • Cho vay không rủi ro đối với các mặt hàng NFT: đất đai, vật nuôi, anh hùng, vũ khí…

  • Kiếm lợi tức và phí thuê

  • Rào cản gia nhập thấp hơn

  • Nhiều luồng kiếm tiền

Last updated